log

Passion Travel ile Tutkunun Kalbine Yolculuk...

tel

0212-3435223
0212-3439441

member

SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri

ADRES: Dikilitaş Aşık Kerem Sok. No:48/50 80690

Beşiktaş- İSTANBUL

SİGORTALI: TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin organize ettikleri yurtiçi ve yurtdışı turları satın alan ve adına sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar

COĞRAFİ LİMİT: Tüm turların başlangıçları Türkiye olmak üzere, tüm dünya (ürün sorumluluk teminatı ile ilgili olarak, A.B.D. ve Kanada hariçtir.)

TEMİNATIN KAPSAMI:

1) Ferdi Kaza Teminatı:

Ekli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Yurtiçi ve yurtdışı turlara katılan katılımcıların,turun başlangıç anından bitiş anına kadar her türlü kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalma halleri teminedilmektedir.

2)Geri Dönüş Teminatı:

Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen yapılamayacağının veya tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunun, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı'nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, sigortacının, TÜRSAB'a yetki vermesini müteakip, satılan turların, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı tarafından, tamamlanması ve katılımcıların başlangıç noktasına dönmelerinin organize edilmesinin bedeli, sigorta teminat limitleri dahilinde, temin edilmektedir.

Sigorta teminatı, organize edilen tura ait gezi sözleşmesinin imzalanarak, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer.

Satılan turun, Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen yapılamayacağının tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı'nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, Sigortacı, katılımcılara kısmen veya tamamen ödemiş oldukları tur bedelini, sigorta teminat limitleri dahilinde, rezervasyon formu, makbuz, fatura, ve benzeri, kanunen geçerli sayılan ödeme belgelerinin ibrazı ile, öder.

3)Ürün Sorumluluk Teminatı:

Satılan turların, gezi sözleşmesinde yer alan unsurları içermemesi veya ürünün özelliği gereği taşıması gereken asgari özelliklere sahip olmaması durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile, katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi kapsamında ve teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar.

4)Yardım Hizmetleri:

YURTDIŞI

TEMİNATLAR

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle yurtdışında tıbbi tedavi

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle sigortalının geri dönüş

Seyahati veya nakli (Ambulans vb. bir araç ile)

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin seyahati

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin konaklaması

Birinci derece aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Hastanede kalan sigortalının ailesine yardım (Daimi İkametgahta bulunan yardıma muhtaç kişilerin bakılması için birinin seyahati)

Hastanede kalan kişinin yerine iş seyahatine devam etmesi amacıyla başka birinin gönderilmesi için seyahat organizasyonu

Vefat eden sigortalının nakli

Acil mesajların iletilmesi

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması

Bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

Gecikmeli bagaj

Overbooking nedeniyle gecikme

Aktarmalı uçuşun kaçırılması nedeniyle gecikme

Genel Bilgi Servisi

Yurtdışında nakit avans

Hukuki danışma

YURTİÇİ

TEMİNATLAR

Yurtiçi Tıbbi Tedavi (25 Euro muafiyetli)

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle sigortalının geri dönüş seyahati veya nakli (Ambulans vb. bir araç ile)

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin seyahati

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin konaklaması

Birinci derece aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Hastanede kalan sigortalının ailesine yardım (Daimi İkametgahta bulunan yardıma muhtaç kişilerin bakılması için birinin seyahati)

Hastanede kalan kişinin yerine iş seyahatine devam etmesi amacıyla başka birinin gönderilmesi için seyahat organizasyonu

Vefat eden sigortalının nakli

Acil mesajların iletilmesi

Genel Bilgi Servisi

YARDIM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Sigortalı Kişi

TÜRSAB'a bağlı seyahat acentesinden tur satın almış ve adına sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcı.

Birinci Derece Aile Üyesi

Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları veya anne / babası (ebeveyni).

Şirket

Inter Partner Assistance

Hastalık

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında yetkili bir doktor tarafından teşhis edilen ve onaylanan poliçenin şartlarına göre geçerli olan bir sağlık sorunu.

Yaralanma

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen durum.

Daimi İkamet Ülkesi

Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)Daimi İkametgahSigortalı kişinin Daimi İkamet Ülkesi'nde bulunan evi veya İkametgahı anlamındadır

KAPSAM

Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay sonucunda, olayın coğrafi sınırların ve teminat kapsamındaki seyahatin süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Sigortalıya, bu Poliçenin "Teminatlar" adı altında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.

YARDIM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TEMİNAT AÇIKLAMALARI

Aşağıdaki teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde geçerlidir.

Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı

Sigortalının, Daimi İkamet Ülkesi dışında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat özet tablodaki limit ile sınırlıdır.

Sigortalının seyahati veya nakli

Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirketin doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi İkametgaha nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder,

 • Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
 • Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

İlaç gönderilmesi

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. Şirket ilaçların ulaştırılmasından sorumludur, ilaç bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması

Sigortalının Daimi İkamet Ülkesi dışında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalının Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar özet tablodaki limit ile sınırlıdır.

Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati

Şirket, bu poliçenin kapsamındaki ani hastalık veya yaralanma nedeniyle sigortalının 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, birinci derece bir aile üyesinin İkamet Ülkesi'nde ve yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını karşılayacaktır.

Sigortalının aile üyelerinden birinin konaklaması

Şirket, bu poliçenin kapsamındaki ani hastalık veya yaralanma nedeniyle Sigortalının 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, birinci derece bir aile üyesinin İkamet Ülkesi'nde ve yurtdışında hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, özet tabloda belirtilen limitler dahilinde konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı) karşılanacaktır.

Birinci derece aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, poliçede belirtilen birinci derece bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Ülkesi'nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, sigortalının Daimi İkametgahı'na dönüşünü organize edecektir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir. Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi Şirkete ibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi)

Hastanede kalan Sigortalının ailesine yardım

Sigortalı bu poliçenin kapsamındaki ani hastalık veya yaralanma nedeniyle Daimi İkametgahı'na daha önce belirlenen tarihten geç dönüyorsa ve Daimi İkametgahı'nda 18 yaşından küçük çocukları veya yardıma muhtaç olan kişiler varsa, Şirket, Daimi İkamet Ülkesinde sigortalının tayin edeceği herhangi bir kişinin Daimi İkamet Yeri'ne seyahatini organize edecek ve masraflarını karşılayacaktır.

Yeni bir görevlinin ulaşım masrafları

Sigortalı iş amacıyla bir seyahatte olduğunda, bu poliçenin kapsamındaki bir ani hastalık veya yaralanma nedeniyle 5 günden fazla hastanede kalması gerekirse, aynı görev için firmadan bir kişinin sigortalının bulunduğu yere kadar seyahatini organize ederek masraflarını karşılayacaktır.

Vefat eden sigortalının nakli

Sigortalının vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri'ne naklini organize edecek ve masraflarını karşılayacaktır. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Havayolu ile yapılan seyahatlerde bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve sigortalıya ulaştırılması (Yurtdışı)

 • Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.
 • Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

Havayolu ile yapılan seyahatlerde kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj

Yurtdışı uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, sigortalıya özet tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir doküman bu teminatın kapsamı dışındadır.

Gecikmeli Bagaj

Havayolu ile yapılan seyahatlerde yurtdışında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, sigortalıya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını Şirkete göndermesi koşuluyla, özet tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Overbooking nedeniyle gecikme

Sigortalı yurtdışındayken, tarifeli uçak seferlerinde havayolu şirketi uçaktaki yerlerden fazla satış yaptıysa, sigortalının seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket sigortalıya özet tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Aktarmalı uçuşun kaçırılması nedeniyle gecikme

Tarifeli yurtdışı uçak seferi bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalırsa ve orijinal bilette gösterilen (rezervasyonu kapalı olan) aktarma yapılacak 2. uçakla yolculuğa devam etmek mümkün olmazsa, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla Şirket sigortalıya özet tabloda belirtilen limit dahilinde yapacaktır.

Acil mesajların iletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda ki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Genel Bilgi Servisi

Sigortalının seyahati ile ilgili gerekli olabilecek vize, pasaport, seyahat acentesi gibi konularda Türkiye'de elde edilebilecek bilgilerin iletilmesi hizmeti sağlanacak ve mümkün olabilen durumlarda yine Türkiye'de rezervasyon yapılabilecektir.

Yurtdışında nakit avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda sigortalının ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için özet tabloda belirtilen limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar müşteriye verilmeden önce sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Tur Assist'e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

Hukuki Danışma (Yurtdışı)

Sigortalının talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı verilerek, kontak kurması sağlanacaktır. Bu hizmet tamamıyla bir organizasyon hizmetidir ve tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

,5)Katılımcının Tur İptali:

 • Katılımcının, seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması, poliçede yazılı teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir:
 • Seyahat edilecek her ülke için, vize veren kurumun öngördüğü süre içinde ve eksik evrak olmaksızın vize başvurusunda bulunulmasına rağmen, vizenin ilgili kurum tarafından herhangi bir nedenle yetiştirilememesi (vizenin yetiştirilememe nedeninin sigortalı tarafından ilgili kurumdan alınan yazılı bir belge ile şirkete ibraz edilmesi gerekmektedir.),
 • ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık, sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla),
 • Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla ),
 • Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi gerekmektedir),
 • Sigortalıya eşlik eden kişinin, aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı tur için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması.
 • Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Şirket sorumlu değildir.
 • Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, Şirket'e ve/veya Sigortacıya bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi seyahat ile aynı anda alınmadıysa, bu teminat geçersiz olacaktır.

Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler:

 • Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.
 • Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası.
 • Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.

YARDIM HİZMETLERİ VE KATILIMCININ TUR İPTALİ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

 • Herhangi bir talep halined, Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının veya birinci derece aile üyesinin bu poliçenin koşullarına uymakta oldukları şartına bağlıdır.
 • Sigortalanan katılımcının bu poliçe kapsamındaki talebi için katılımcı:

A) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

B) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirkete en kısa zamanda telefon edecektir.

 • Şirkete gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
 • Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
 • Şirket eğer aynı kapsayan ve bu poliçeden daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka sigorta/asistans poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER:

A.GENEL OLARAK

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati haller nedeniyle, direkt veya endirekt her türlü hasar.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörden kaynaklanabilecek direkt veya endirekt her türlü hasar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan, veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan, veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların, veya bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin neden olduğu tüm hasarlar.
 • Deprem, sel, su basması, volkanik patlamalar, çığ, toprak kayması ve benzeri doğal afetler nedeniyle meydana gelen her türlü hasar.
 • Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sebebiyle yapılacak her türlü hasar.
 • Sigortalının kasıtlı hareketleri.
 • Her türlü netice zararları.
 • Başka sigortacılar tarafından düzenlenmiş, aynı kapsamda başka sigorta poliçelerinin yürürlükte olması halinde, hasar durumunda, bu poliçeler öncelikli olarak hüküm ifade edeceklerdir.

B. ÜRÜN SORUMLULUK TEMİNATI İLE İLGİLİ OLARAK

 • Ürün sorumluluk teminatına yol açan olayın gerçekleşmesinden itibaren, 2 ay içerisinde, Sigortacıya ihbar edilmeyen tazminat talepleri.
 • Her türlü bedeni zararlar.
 • Sigortalılara ait olup, sigorta ettiren ya da çalışanının kontrolünde, emanetinde bulunan veya bu kimseler tarafından işleme tabi tutulan mallarla ilgili sorumluluk.
 • Sigorta ettirenlerin ve/veya sigortalıların birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri.
 • Sigorta ettirenlerin, ortağı, danışmanı veya çalışanı, ya da akrabalık sıfatıyla ilişkisinin bulunduğu şahıslar tarafından gelebilecek veya sigortalının bu şahıslara karşı ileri sürebileceği tazminat talepleri.
 • Doğrudan veya dolaylı olarak, hava, su, toprak kirliliğinden kaynaklanan sorumluluklar.
 • cezai tazminatlar.

C.KATILIMCININ TUR İPTALİ İLE İLGİLİ OLARAK

 • Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek
 • Psikolojik rahatsızlıklar
 • Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri
 • Salgın
 • Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
 • Katılımcının vizeye hak kazanmaması
 • Doğum
 • 75 yaş ve üstü
 • Tanısı konmuş olsun veya olmasın yetkili bir doktor tarafından poliçe alınmadan önce mevcut olan bir tıbbi durum olarak tanımlanan veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz (poliçe alınmadan önce kronik hastalıklar dışında, mevcut olan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz olayları, sigortalının özel doktoru ile şirket doktoru tarafından müştereken değerlendirilerek katılımcının tur iptali geçerli olabilecektir. Ancak, her olay katılımcının özel doktoru ile, Şirketin doktoru tarafından müştereken değerlendirilerek katılımcının tur iptali geçerli olabilecektir.

D.YARDIM HİZMETLERİ VE KATILIMCININ TUR İPTALİ İLE İLGİLİ OLARAK

Şirketin dolaylı ya da dolaysız olarak, aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

1.      Şirket yetki vermeden , sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve bununla ilgili doğan masraflardan sorumlu olmayacaktır.

2.      Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

3.      Her türlü nihai kayıp,

4.      Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

5.      Terörizm, isyan ve ayaklanmalar,

6.      Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

7.      Nükleer radyoaktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

8.      Bir sigortalının aşağıdakilere katılması:(a)Yarış, ralli veya benzeri denemeler,(b)Sportif faaliyetler, (Kayak vb)(c)Suç hareketleri,Bahisler.

9.       Sigortalının kasıtlı hareketleri,

10.  Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

11.   Hamilelik veya doğum yapma,

12.  Protez gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar.

13.  Tanısı konmuş olsun veya olmasın yetkili bir doktor tarafından poliçe alınmadan önce mevcut olan bir tıbbi durum olarak tanımlanan veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,

14.  Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar).

15.  İntihar veya intihar teşebbüsü,

16.  Akıl hastalıkları,

17.  Salgın hastalıklar,

18.  Akut olmayan diş tedavileri,

19.  Rehabilitasyon tedavileri,

20.  Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar.

21.  Poliçenin coğrafi limitleri dışında, teminat kapsamındaki seyahat sona erdikten sonra ve sigortalı daimi ikamet yerine döndükten sonra oluşan zararlar.

 

TEMİNAT LİMİTLERİ:

Ferdi Kaza Teminatı:

Katılımcı başına:

Ölüm halinde: 5.000 USD

Sürekli sakatlık halinde: azami 5.000 USD

Geri Dönüş Teminatı:

Seyahat Acentesi/Olay başına :100.000 USD

Tüm sigortalılar için yıllık azami toplam teminat:500.000 USD

Yukarıdaki teminatlar aynı zamanda, katılımcı başına tur bedeli ile de sınırlıdır.

Ürün Sorumluluk Teminatı:

Seyahat Acentesi/Olay başına :100.000 USD

Tüm sigortalılar için yıllık azami toplam teminat:500.000 USD

Yukarıdaki teminatlar aynı zamanda, katılımcı başına tur bedeli ile de sınırlıdır.

Yardım Hizmetleri Teminatı:Katılımcı başına

Katılımcının Tur İptali Teminatı :

Katılımcı Başına azami : 1.000 Euro

YURTDIŞI

 

TEMİNATLAR

Işık,  ve Genel Yaşam Yardım  Limitleri

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle yurtdışında tıbbi tedavi

30.000 Euro

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle sigortalının geri dönüş seyahati veya nakli (Ambulans vb. bir araç ile)

Hava Ambulansı Avrupa ve Akdeniz Havzası - Diğer Tüm Dünya Sedyeli Uçuş

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Sınırsız

Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması

4* Hotel Sınırsız

Max. 7 gün

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin seyahati

Sınırsız

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin konaklaması

4* Hotel Sınırsız

Max. 7 gün

Birinci derece aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

Hastanede kalan sigortalının ailesine yardım (Daimi İkametgahta bulunan yardıma muhtaç kişilerin bakılması için birinin seyahati)

Sınırsız

Hastanede kalan kişinin yerine iş seyahatine devam etmesi amacıyla başka birinin gönderilmesi için seyahat organizasyonu

Sınırsız

Vefat eden sigortalının nakli

Sınırsız

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması

Sınırsız

Bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

500 Euro

Gecikmeli bagaj

200 Euro

Overbooking nedeniyle gecikme

100 Euro

Aktarmalı uçuşun kaçırılması nedeniyle gecikme

100 Euro

Genel Bilgi Servisi

200 Euro

Yurtdışında nakit avans

100 Euro

Hukuki danışma

Bağlantı Sınırsız

YURTİÇİ

TEMİNATLAR

Işık ve Genel Yaşam Yardım  Limitleri

Tıbbi Tedavi Teminatı (75 $ muafiyet)

1000 Euro

Yaralanma veya ani hastalık nedeniyle sigortalının geri dönüş seyahati veya nakli (Ambulans vb. bir araç ile)

Sınırsız

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Sınırsız

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin seyahati

Sınırsız

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle birinci derece aile üyelerinden birinin konaklaması

4* Hotel Sınırsız  Max. 7. Gün

Birinci derece aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati

Sınırsız

Hastanede kalan sigortalının ailesine yardım (Daimi İkametgahta bulunan yardıma muhtaç kişilerin bakılması için birinin seyahati)

Sınırsız

Hastanede kalan kişinin yerine iş seyahatine devam etmesi amacıyla başka birinin gönderilmesi için seyahat organizasyonu

Sınırsız

Vefat eden sigortalının nakli

Sınırsız

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

Genel Bilgi Servisi

Sınırsız

Katılımcının Tur İptali Teminatı Sgortacı Tarafından Veriliyor

Katılımcı Başına azami 1.000 Euro

Katılımcının Tur İptali Teminatı:Katılımcı başına azami 1.000 EURO

SİGORTA PRİMİN HESABI: Her tur için, katılımcı adedi ile hesaplanacak sigorta primi tur başlangıcında peşin olarak ve döviz cinsinden ödenir.

GÜVENCE PAKETİ FİYATLARI 56 NOLU ÜRÜN
YURT İÇİ
GECELEME

YAŞ

S.PRİM

1

2

3

4

5 - 8

9 - 15

16 - 30

69'a Kadar

-

2.52 TL

5.04 TL

7.56 TL

10.08 TL

11.98 TL

15.76 TL

24.16 TL

70 - 75

50%

3.78 TL

7.56 TL

11.34 TL

15.12 TL

17.97 TL

23.64 TL

36.24 TL

75 - ...

100%

5.04 TL

10.08 TL

15.12 TL

20.16 TL

23.96 TL

31.52 TL

48.32 TL

 

YURT DIŞI
GECELEME

YAŞ

S.PRİM

1

2

3

4

5 - 8

9 - 15

16 - 30

69'a Kadar

-

2.00 €

3.99 €

5.99 €

7.98 €

12.08 €

14.81 €

27.20 €

70 - 75

50%

3.00 €

5.99 €

8.99 €

11.97 €

18.12 €

22.22 €

40.80 €

75 - ...

100%

4.00 €

7.98 €

11.98 €

15.96 €

24.16 €

29.62 €

54.40 €

POLİÇE VE SERTİFİKA HAZIRLANMASI:

İşbu poliçe ekinde, teminat kapsamında bulunan seyahat acentelerinin isimleri yer alır. Bu ana poliçe, TÜRSAB ile tüm katılımcı seyahat acentelerine verilir.

Güvence paketine dahil olmak isteyen seyahat acenteleri istemlerini TURSER'e bildirerek, ihtiyaçları olan ve seyahat türü ve süresine göre hazırlanmış sigorta sertifikalarını temin ederler. Sigorta teminatının başlaması için, rezervasyon anında, üzerinde seyahat acentesinin unvanı, katılımcının adı, seyahat yeri, tarihi ve süresi ile arkasında teminat kapsamının yazılı olduğu, TURSER TURSAV Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.'nden temin edilen sigorta sertifikalarının rezervasyon anında katılımcılara verilmesi gerekmektedir. Adına sigorta sertifikası düzenlenmemiş ve/veya Sigortacıya bildirilmemiş katılımcılar sigorta kapsamına dahil değildir.